Haberler

Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü

24.01.2022

Hakkımızda


Türk-Alman Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunun 58. Maddesi hükümleri uyarınca, 18 Mayıs 2014 tarihli ve 29004 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik kapsamında kurulmuştur.
Yeni Döner Sermaye İşletme Yönetmeliğimiz 3 Nisan 2021 Tarihli ve 31443 Sayılı  Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup 18 Mayıs 2014 tarihli ve 29004 sayılı eski yönetmeliğimiz yürürlükten kaldırılmıştır.
--
İşletmenin Faaliyet Alanları
İşletme; eğitim ve öğretimi ön planda tutmak ve Üniversitenin esas faaliyetlerini aksatmamak kaydıyla aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:
a)    Yükseköğretim kurumları dışındaki kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce talep edilecek; bilimsel görüş, plan, proje, araştırma, prototip geliştirme ve benzeri hizmetleri yapmak ve bunlara ilişkin rapor, seminer, konferans, sempozyumlar düzenlemek, kurslar açmak,
b)    Laboratuvar ve atölyelerde her çeşit cihaz, makine, alet-edevat, tesisat ve benzerlerinin üretim, bakım ve onarımını yapmak,
c)    Mevcut fiziki kapasiteyi değerlendirip birimlerin faaliyet alanları ile sınırlı olarak iş ve hizmet üretmek, elde edilen ürünleri önceden Rektörün izni alınmak şartıyla pazarlamak ve satımı yapılmak üzere satış ve teşhir yerleri açmak,
d)    Danışmanlık, analiz, ölçme, deney, model deneyi, muayene, teknik kontrol, kalite kontrolü, standartlara uygunluğun tahkiki, teknik bakım, ekspertiz, ölçü ayarı ve benzeri hizmetleri yapmak,
e)    Bunlarla sınırlı olmamak üzere yabancı dil, bilgi işlem, yazılım, donanım, her türlü mühendislik, hukuk gibi konu ve alanlarda eğitim hizmetleri faaliyetlerinde bulunmak,
f)     Sosyal bilimlerle ilgili fizibilite etüdü, proje değerlendirme ve geliştirme, iş organizasyonu, danışmanlık yapmak ve hukuki görüş vermek,
g)    Elektronik dizgi ve çoğaltma sistemleri ile kitap ve her türlü basılı evrakı çoğaltmak, basmak, cilt ve baskı işleri yapmak, bunların satışını yapmak,
h)    Bu faaliyetlerin yapılabilmesi için gerekli mal ve hizmetleri satın almak.